Algemene verkoopsvoorwaarden

PralayaYogaInGent

Bijlokevest 68, B-9000 Gent
T: 0485498440 E: info@pralayayogaingent.be | www.pralayayogaingent.be
Bank: BE47 9731 6975 4680 | BTW: BE 0842.019.584

Artikel 1. Definities

Onder PralayaYogaInGent wordt verstaan eenmanszaak PralayaYogaInGent of alle fysieke locaties waar yoga door PralayaYogaInGent wordt aangeboden.

Onder deelnemer wordt verstaan diegene die deelneemt aan de door PralayaYogaInGent verzorgde lessen, workshops, cursussen, evenementen of vakanties.

Onder leskaart wordt verstaan elke meerbeurtenkaart, gratis les, lesaankoop, proefleskaart of abonnement die de klant toegang verschaft tot de aangeboden groepslessen, privélessen en/of onlinelessen.

Artikel 2. Algemeen

2.1 PralayaYogaInGent is een éénmanszaak

2.2 Op alle door PralayaYogaInGent gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de vestiging gelegen is.

2.3 De klant mag met zijn/haar leskaart alle reguliere lessen bijwonen in de door hem gekozen vestiging, rekening houdend met de geldende huisregels. De huisregels ontvang je bij inschrijving en vind je terug op de website. De huisregels zijn als volgt:

Zorg dat je een geldige beurtenkaart, een overschrijvingsbewijs óf geld bij je hebt.
Kom op tijd. De deuren sluiten 5 minuten voor aanvang.Van zodra de deur dicht is, kun je niet meer binnen.
Zet je telefoon uit.
2.4 (Een medewerker van) PralayaYogaInGent kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft.

Artikel 3 – Toepasselijkheid en geldigheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij PralayaYogaInGent als opdrachtnemer optreedt.

3.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door PralayaYogaInGent uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing.

Artikel 4 – Leskaarten, abonnementen, losse lessen

4.1 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door PralayaYogaInGent desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt PralayaYogaInGent zich het recht voor lessen te annuleren als gevolg van overmacht. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de onthaal ruimte van PralayaYogaInGent, via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en op sociale media.

4.2 Inschrijven voor de lessen of workshops gebeurt door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden. Na online inschrijving is de klant verzekerd van zijn/haar plaats in de betreffende les of workshop, op voorwaarde dat de betaling door PralayaYogaInGent ontvangen is.

4.3 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht van zodra er een vrije plaats is.

Artikel 5 – Workshops en cursussen

5.1 Een deelnemer kan aan een workshop meedoen nadat hij zich online via de website geregistreerd heeft en PralayaYogaInGent het volledige bedrag voor deelname aan de workshop heeft ontvangen.

5.2 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht via e-mail van zodra er een vrije plaats is.

5.3. PralayaYogaInGent behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld integraal gerestitueerd worden aan deelnemer.

5.4 Het geldende workshoprooster staat altijd op de website. PralayaYogaInGent behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de onthaalruimte van PralayaYogaInGent, via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en sociale media.

5.5 Annulering van workshops en cursussen door de deelnemer kan uitsluitend via e-mail plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze PralayaYogaInGent heeft bereikt. Tot één maand voor de aanvangsdatum kan de deelnemer annuleren met terugbetaling van het inschrijfgeld, minus een administratieve kost van 10 euro. Bij annulering tot 8 dagen voor de aanvangsdatum wordt 50% van het totale inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij annulering nadien wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

Artikel 6 – Weekend retraites en cursussen

6.1 De reservatie van een deelnemer wordt geregistreerd nadat hij zich online via de website heeft geregistreerd en het voorschot van 100 EUR heeft betaald. Een deelnemer kan aan een weekend retraite meedoen wanneer PralayaYogaInGent het volledige bedrag voor deelname aan de workshop ten laatste 2 weken voor deelname heeft ontvangen.

6.2 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht via e-mail van zodra er een vrije plaats is.

6.3 PralayaYogaInGent behoudt zich het recht voor om een geplande retraite te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld integraal gerestitueerd worden aan deelnemer.

6.4 De indicatieve dagindeling van de retraite staat op de website. PralayaYogaInGent behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de dagindeling organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en sociale media.

6.5 Annulering van de retraite en cursussen door de deelnemer kan uitsluitend via e-mail plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze PralayaYogaInGent heeft bereikt. Tot 30 dagen voor de aanvangsdatum kan de deelnemer annuleren met terugbetaling van het inschrijfgeld, minus een administratieve kost van 30 euro. Bij annulering tussen 30 en 15 dagen voor aanvangsdatum wordt een administratieve kost van 100 EUR aangerekend. Minder dan 15 dagen voor aanvang wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

Artikel 7 – Online betalingen en terugroeprecht

7.1. The online betalingsservice van PralayaYogaInGent verloopt via Mollie. Mollie werkt met Sofort Banking is een Europese directe betaalmethode die bankonafhankelijk is en je naar jouw eigen vertrouwde bankomgeving leidt bij betaling. Sofort Banking is TÜV-gecertificeerd en ontwikkeld door Payment Network AG. Je betaalt via beveiligd betalingsformulier met gecodeerde datatransmissie. Jouw online-banking toegangsdata worden niet bewaard. Sofort Banking behoort tot de één van de veiligste Europese betaalmethodes op het internet.

Wanneer je een online aankoop wenst te doen met Sofort Banking , hoef jij je niet eerst te registreren of een account aan te maken. Je meldt je eenvoudig aan volgens het vertrouwde principe van het internetbankieren. Schuif de betaalkaart in de Digipass en volg de instructies op het scherm. De begunstigde (PralayaYogaInGent), het bedrag en het land zijn al vooraf ingevuld. Op het einde van dit proces ontvang je een cijfer, dat geldt als elektronische handtekening. Hiermee bevestig je jouw identiteit en jouw betaling. Daarna zal je terug gebracht worden naar de website van PralayaYogaInGent, waar je aankoop wordt bevestigd.

7.2 De deelnemer heeft het recht aan PralayaYogaInGent mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de diensten overeenkomst (d.i. op de dag van betaling).

Artikel 8 – Privacy

8.1. PralayaYogaInGent gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

8.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is PralayaYogaInGent gevestigd op de Bijlokevest 68, 9000 Gent.

8.3. Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan PralayaYogaInGent overmaakt, worden deze in het bestand van PralayaYogaInGent opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om de klant te informeren over wijzigingen en eventuele nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan PralayaYogaInGent gelieerde ondernemingen die yoga-evenementen organiseren.

Artikel 9 – Openingstijden

9.1 PralayaYogaInGent is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen. Bij een blijvende wijziging zal PralayaYogaInGent dit eenzijdig kunnen doen zolang dit van ondergeschikt belang is ten opzichte van het totaal aantal geopende uren of de start- of eindtijd. De op het moment van contractsluiting gekende uurroosters voor de groepslessen, alsook de openingstijden zijn steeds indicatief. PralayaYogaInGent behoudt zich steeds het recht voor om de data en uren eenzijdig aan te passen.

9.2 PralayaYogaInGent is bevoegd om de vermelde vestiging of een onderdeel daarvan kortstondig voor noodzakelijke reparatie of onderhoudswerkwerkzaamheden te sluiten.

Artikel 10 – Lesgevers en uurroosters

10.1 Uurroosters zijn indicatief en zijn slechts geldig voor de periode die op de website en betreffende flyer staat. De vermelde lesgever kan ten allen tijde door PralayaYogaInGent vervangen worden, indien nodig.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 PralayaYogaInGent sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer of iedere derde persoon uit, met uitzondering van (i) haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer voor opzet of grove schuld in hoofde van PralayaYogaInGent of haar aangestelde; en (ii) haar mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van haar deelnemer ten gevolge van een doen of nalaten van PralayaYogaInGent.

11.2 Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Elke deelnemer neemt deel aan de yoga lessen die worden aangeboden bij PralayaYogaInGent op eigen risico. Elke deelnemer begrijpt dat yoga een fysieke inspanning vereist die risico met zich kan meebrengen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om medisch advies te vragen over de geschiktheid tot deelnemen aan de yoga lessen. Elke deelnemer neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn/haar yoga beoefening, inclusief mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de lessen.

11.3 Noch PralayaYogaInGent, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de vestiging.

Artikel 12 – Slotbepaling

12.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.